15.05.2018: Kevätbarometri 2018

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Kevätbarometri 2018 - Tiivistelmä

Pohjois-Karjalan kauppakamari on toteuttanut vuodesta 1982 lähtien teollisuuden suhdannebarometria, jossa on pyydetty pohjoiskarjalaisia yrityksiä arvioimaan, mihin suuntaan niiden liikevaihto, kannattavuus, hintataso, tilauskanta, vienti, työvoima ja investoinnit kehittyvät. Syksyllä 2008 barometri laajennettiin kattamaan myös palvelu- ja rakentamistoimialat, ja vuonna 2011 mukaan tuli muut toimialat -kategoria. Kysely on valtakunnallisesti verraten varsin kattava ja pitkien perinteiden ansiosta se antaa luotettavaa ja vertailukelpoista näkökantaa suhdanteiden muutoksiin. Pohjois-Karjalan kauppakamari toteuttaa kyselyn aina huhti- ja lokakuussa. Tulokset käsitellään toimialoittain eikä yksittäisen vastaajan tietoja esitetä tai tuoda ilmi.

Kevätbarometri 2018 toteutettiin 3.-30.4.2018 sähköisenä Questback Essentials -kyselynä pohjois-karjalaisille yrityksille. Kysely lähetettiin kauppakamarin jäsenyrityksille sekä kehittämisyhtiöiden yritysrekisteristä valitulle joukolle kohdetoimialojen yrityksiä. Vastauksia kyselyyn saatiin 260 kappaletta, joita teollisuudesta 70 kpl, rakentamisen alalta 26 kpl, palvelualoilta 134 kpl sekä muilta toimialoilta 30 kpl. Henkilöstömäärältään suurinta osaa (57 %) edustivat alle 10 työntekijää työllistävät yritykset.

Rakennusala kamppailee - odotukset heikkoja

49 % kyselyyn vastanneista uskoo suhdanteiden paranevan seuraavan puolen vuoden aikana huomattavasti tai ainakin vähän. 41 % olettaa suhdanteiden pysyvän ennallaan, kun taas 10 % epäilee niiden huonontuvan vähän tai merkittävästi tulevien kuukausien aikana. Rakennusalan usko tulevaan oli selkeässä laskussa jo syksyllä 2017 eikä kohene vieläkään: saldoluku on laskenut 16:sta neljään. Vaikka myös teollisuuden luotto taloudellisten suhdanteiden kehitykseen on laskenut, kokonaisuutena kaikkien toimialojen yhteenlasketut odotukset ovat hivenen kohentuneet viime syksyyn verrattuna.

Liikevaihtoluokan mukaan tarkasteltuna tulevan puolen vuoden suhdanteet nähdään positiivisimmiksi yrityksissä, joiden liikevaihto liikkuu välillä 500 000 - 10 miljoonaa euroa. Sitä pienemmillä ja vastaavasti myös suuremmilla yrityksillä odotukset ovat hieman laskeneet. Puolet (50 %) vastanneista yrityksistä oli kasvattanut liikevaihtoaan vähän tai huomattavasti. Syksyä 2017 mukaillen kasvu oli edelleen vahvinta teollisuuden alalla, jolla 57 % yrityksistä kertoi liikevaihtonsa suurentuneen. Hyvänä kakkosena oli palveluala, jonka vastauksista 53 % raportoi kasvusta. Rakennusalalla sen sijaan liikuttiin vaisummissa tunnelmissa: vähäisestä kasvusta saattoi iloita noin kolmannes (31 %) vastanneista, kun taas vähän tai huomattavasti liikevaihto oli pienentynyt 39 %:lla.

Yli puolet (56 %) kyselyyn vastanneista odotti liikevaihtoonsa kasvua seuraavan puolen vuoden aikana, noin kolmannes (32 %) oletti tilanteen pysyvän ennallaan ja reilu kymmenesosa (12 %) epäili liikevaihtonsa pienenevän. Kaikkien alojen yhteinen saldoluku ei kokenut muutoksia verrattuna syksyyn 2017. Alakohtaisesti vain palvelujen alalla liikevaihdon odotettiin kääntyvän hienoiseen nousuun. Rakentamisen alalla tulevaisuudenodotukset näyttivät saldoluvun valossa kaikkein synkimmiltä luvun pudottua viimesyksyisestä 16:sta peräti kaksitoista yksikköä eli -4:ään.

Kustannukset nousseet kaikilla toimialoilla verrattuna vuoteen 2017

Tuotteiden ja palveluiden myyntihinnat olivat säilyneet ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna 60 prosentilla yrityksistä. Myyntihinnat olivat kasvaneet 30 prosentilla vastanneista, kun taas 10 prosentilla ne olivat laskeneet. Syksyä 2017 peilaten yleisintä myyntihintojen nousu oli teollisuuden (40 %) ja palvelujen (30 %) aloilla. Rakentamisen alalla vähäistä nousua oli tapahtunut vain 8 %:lla vastanneista ja sen saldoluku olikin ainoa, joka laski puolen vuoden takaisesta tuloksesta.

Edellisvuoteen verrattuna kustannukset olivat pysyneet ennallaan 30 prosentilla vastanneista. Kustannusten ilmoitti nousseen liki kaksi kolmannesta (64 %) yrityksistä ja vain 5 % totesi niiden laskeneen. Kustannusten nousu näkyi selvimmin rakentamisen alalla, jolla vähäisestä tai huomattavasta noususta kertoi peräti 81 % vastaajista.

Teollisuuden tilauskannat jatkavat vahvoina

Tilauskantoja tarkasteltiin teollisuuden ja rakentamisen osalta. Teollisuuden alan yrityksistä peräti yli kaksi kolmannesta (69 %) arvioi tilauskantansa hyväksi tai erinomaiseksi, rakentamisen alalla samaan päätyi 39 prosenttia vastanneista. Kohtalaisena tilauskantaansa piti 29 % teollisen alan yrityksistä ja samoissa luvuissa (27 %) liikuttiin myös rakentamisen alalla. Teollisuudessa yksikään vastanneista yrityksistä ei kärsinyt olemattomasta tilauskannasta ja heikkokin se oli vain kolmella prosentilla. Rakentamisen alalla tilanne ei näyttäydy niin hyvänä, sillä heikko tilauskanta vaivasi 31 prosenttia vastaajista ja neljä prosenttia ilmoitti tilauskantansa olevan olematon. Saldolukujen mukaan teollisuuden tilauskanta on jatkanut viime syksynä alkanutta positiivista kehitystään, kun taas rakennusalan saldoluku on pudonnut 31:stä neljään.

Kaikkien toimialojen yhteisen saldoluvun mukaan työntekijöiden määrä ei edellisvuoteen verrattuna ollut kokenut heilahteluja. Yli puolet (56 %) vastaajista kertoikin työntekijämääränsä pysyneen ennallaan. Reilulla neljänneksellä (27 %) työntekijämäärä oli kasvanut ja vajaalla viidenneksellä (17 %) vähentynyt. Selvimmin lasku näkyy rakennusalalla, jolla työntekijämäärä oli vähän tai huomattavasti edellisvuotta pienempi 35 %:lla vastaajista. Saldoluvussa rakennusalan pudotus viime syksyyn on 28 yksikköä. 60 % kaikista vastaajista piti todennäköisenä, että työntekijöiden määrä ei koe muutoksia seuraavan puolen vuoden aikana. Reilu neljännes (27 %) odotti määrään kasvua ja reilu kymmenesosa (13 %) vähenemistä. Alakohtaisissa saldoluvuissa odotukset näkyvät hienoisena laskuna syksyn 2017 barometrin vastaaviin lukuihin verrattuna.

Investoinnit ja kasvu

Investointiodotusten suhteen näkymät olivat syksystä 2017 jonkin verran taittuneet. Hieman yli puolet (53 %) kaikista vastaajista odotti yrityksensä investointien määrän pysyvän edellisvuoteen verrattuna ennallaan. Määrän kasvua odotti 28 % yrityksistä, kun taas 18 % vastanneista näki investointiensa vähenevän tulevaisuudessa. Kasvuodotukset tai -suunnitelmat näkyivät selvimmin teollisuuden alalla, jolla 34 % vastaajista odotti investointiensa määrän kasvavan vähän tai huomattavasti. Rakennusalan matalalento näkyi myös näissä odotuksissa, sillä vain 15 % alaa edustavista vastaajista odotti vähäistä kasvua mutta peräti 50 % epäili investointien määrän vähenevän vähän tai huomattavasti. Saldoluvuissa odotuksien laantuminen näkyi kaikilla aloilla, mutta rakennusalalla selvimmin: pudotusta tuli viime syksyn nollalukemista -35:een saakka.

Kuten jo kevään ja syksyn 2017 barometreissa yritykset näkivät kasvuaan eniten rajoittavina tekijöinä edelleen kysynnän (48 %) ja ammattitaitoisen henkilöstön (28 %) puutteen. Kolmanneksi suurimmaksi kasvun rajoittimeksi nousi kasvuhalukkuuden puutteen (12 %) rinnalle myös rahoituksen puute (12 %).

Odotukset viennin kehityksestä positiivisia

Noin kolmannes vastaajista (32 %) ilmoitti liiketoimintansa kannattavuuden parantuneen vähän tai huomattavasti. Ennallaan kannattavuus oli pysynyt 45 %:lla vastaajista, kun taas liki neljännes (23 %) näki kannattavuutensa heikentyneen. Rakennusalalla tilanne oli heikentynyt edelleen kevään ja syksyn 2017 lukemista: nyt jo 42 % vastanneista alan yrityksistä ilmoitti kannattavuutensa laskeneen. Alakohtaisissa saldoluvuissa teollisuuden ja palveluiden vire oli positiivinen, mutta rakennusala oli pudonnut 32 yksikköä saaden tämänhetkiseksi lukemakseen -38.

42 % kaikista vastanneista yrityksistä odotti yritystoimintansa kannattavuuden paranevan seuraavan puolen vuoden aikana. 46 % uskoi kannattavuutensa säilyvän ennallaan ja 12 % epäili kannattavuutensa heikkenevän. Kaikkien alojen saldoluvuissa tilanne on viime syksyyn verrattuna melko lailla ennallaan, teollisuuden alalla odotusten positiivisuus on selvintä, kun taas rakennusalan saldoluku on tässäkin kokenut melkoisen notkahduksen.

Kaikista vastanneista vientiä harjoittavista yrityksistä reilusti yli puolet (55 %) ilmoitti yrityksensä viennin kasvaneen vähän tai huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Vientimäärä oli pysynyt ennallaan liki kolmanneksella (32 %) yrityksistä ja 13 % kertoi viennin vähentyneen hieman tai huomattavasti. Sekä palvelu- että teollisuusalojen viennin saldoluku oli noussut viime syksyn luvuista ja kaikkien alojen yhteisluku olikin syksystä kasvanut 11 yksikköä.

Odotukset viennin kehityksestä olivat syksyn 2017 tavoin varsin valoisat, sillä 53 % vientiä harjoittavista vastaajista odotti viennin määrän kasvavan vähän tai huomattavasti ja 42 % uskoo sen ainakin pysyvän ennallaan. Huomattavaa vähenemistä ei odotuksissa näkynyt.

Grafiikka: Kevätbarometri 2018

Lisätiedot Kevätbarometrista 2018:
Toimitusjohtaja Matti Vuojärvi
p. 0500 170 600, matti.vuojarvi(at)kauppakamari.fi

 Takaisin